Om föreningen

Om föreningen

Målsättning

Föreningen har till uppgift att bevara och förbättra Kvarnsjön som en sjö med stor , öppen vattenyta och natursköna stränder samt ge förutsättningar för ett rikt fågelliv samt främja ett bra fiske- och kräftbestånd. I detta ingår också att arbeta för att vattenkvaliteten är

sådan att det är möjligt att bada i sjön och att vi upplever att sjön känns normal.


Handlingsplaner ”Bevara Kvarnsjön” 2017 - 2027

Handlingsplan på kort sikt, 5 år, utifrån Naturvattens

rekommendationer

·Klippning sker en gång per år utifrån av årsmötet beslutade och prioriterade områden.

· Klippning sker under hösten inklusive upptagning samma dag.

Rekommenderas av Naturvatten en klippning så sent som möjligt eftersom överskottsnäringen ska tas upp av växtligheten för att undvika algblomningen.

· Modell/skiss avseende beslutat klippområde lämnas av styrelsemedlem till aktuell utförare.

· Därefter görs en utvärdering utifrån nya och befintliga infallsvinklar samt ekonomiska ramar.

· Generellt gäller att ha balans i sjön överensstämmelse med föreningens stadgar.


Handlingsplan på lång sikt

· Utvärdera åtgärder som genomförts på kort sikt och redovisa dessa på årsmöten.

· Diskussioner tillsammans med Österåkers kommun utifrån Naturvattens rapport gällande:

- Tillrinningsområden

- Åtgärder för enskilda avlopp

- Strukturkalkning

- Skyddszoner på sjön.

· Löpande utvärdering och expertishjälp om så behövs