Stadgar

Stadgar

§1

Föreningen bildades under namnet ”Rädda Kvarnsjön”, vars första stadgar antogs den 24 april 1977. Nya stadgarna och bildandet av nya föreningsnamnet ”Bevara Kvarnsjön” antogs på årsmötet den 20 augusti 1993.


§2 Ändamål

Föreningens ändamål är att bevara och förbättra Kvarnsjön som en sjö med stor, öppen vattenyta, natursköna stränder och ge förutsättningar för ett rikt fågelliv samt främja ett bra fiskbestånd.


§3 Verksamhet

Föreningens ansvar är att underhålla ån från Långsjöns utlopp, hela Kvarnsjön, dammanläggningen vid Kvarnsjöns utlopp samt ån nedströms Kvarnsjön, allt enligt avtal med Österåkers kommun. Föreningen är religiöst och politiskt obunden.


§4 Rättighet

Föreningens befogenheter att bevara sjöns ekosystem, garanteras genom avtal med mark/vattenägarna till Gallboda 1:1 och Bammarboda 1:1 samt avtal med Österåkers kommun.


§5 Medlemsskap

Medlemsskap i föreningen erhålles genom att erlägga en årlig avgift, vars belopp bestämmes på årsmötet. Medlemsskap erhålles för fastigheter med anknytning till Kvarnsjön och är personligt för fastighetsägare med familjer. Andra personer med intresse att bevara Kvarnsjön kan även beviljas medlemsskap.


§6 Fiskerätt

Med medlemsskap följer fritt fiske med handredskap i hela sjön, dock ej i åarna uppströms eller nedströms Kvarnsjön. Fiskerätten kan ej överlåtas till tredje person.


§7 Uteslutning

Medlem som bryter mot föreningens stadgar, uppträder på ett för föreningen oacceptabelt sätt eller inte erlagt fastställd avgift under medlemsåret kan uteslutas.Beslut härom fattas av styrelsen men kan till nästkommande årsmöte överklagas och få beslutet prövat.


§8 Medlems-Verksamhetsår

Medlemsåret i föreningen är kalenderår. Verksamhetsåret i föreningen är 1 juli-30 juni.


§9 Styrelse

Styrelsen består av ordförande samt fyra ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt tillsätter sekreterare och kassör. Beslutsmässig är styrelsen då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För styrelseledamöterna väljer årsmötet två suppleanter. Mandattiden är ett år för ordförande, övriga två år, dock så att halva styrelsens mandattid utgår vid varje årsmöte.


§10 Skötsel

För tillsyn och skötsel, såsom rensning av dammanläggningen samt ån nedströms Kvarnsjön väljes två personer.

För tillsyn och skötsel, såsom rensning av bäcken mellan Långsjön och Kvarnsjön väljes två personer.

Mandattiden är två år. Vassklippning av sjön, utsättning av karp, inplantering av kräftor, omfattande rensning, underhåll och andra väsentliga arbeten beslutas av årsmötet.


§11 Revision

För att granska föreningens verksamhet och räkenskaper väljer årsmötet två revisorer och en suppleant. Mandattiden är ett år. Räkenskaperna skall iordningsställas och överlämnas till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet.


§12 Valberedning

Valberedningen består av två personer som väljes på årsmötet.

Mandatperioden är ett år.


§13Motion

Enskild medlem eller styrelsen har motionsrätt till årsmötet. Motion skall för att kunna behandlas vara inlämnad till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.


§14 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta instans. Årsmötet bör äga rum före augusti månads utgång.Kallelse till årsmöte jämte verksamhetsberättelse och motioner skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötet.


Extra årsmöte inkallas av styrelsen på deras eget initiativ eller när minst en femtedel av föreningens medlemmar skriftligen så begär. Extra årsmöte behandlar bara den aktuella frågan. Årsmötet fastställer medlemsavgiften.


Vid årsmötet skallföljande ärenden förekomma:

1. Årsmötets öppnande

2. Årsmötets behöriga utlysande

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ord-

föranden justera mötesprotokollet.

5. Föredragning av verksamhetsberättelsen

6. Föredragning av revisorernas berättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

8. Val av ordförande i föreningen på det år

9. Val av halva antalet styrelseledamöter, två st på två år

10. Val av halva antalet styrelseledamöter en st på två år

11. Val av två revisorer och en suppleant på ett år

12. Val av två personer för skötsel av dammanläggningen och

ån nedströms på två år

Val av två personer för skötsel av bäcken mellan sjöarna på

två år

13. Val av två ledamöter i valberedningen på ett år

14. Fastställande av årsavgift

15. Motioner

16. Övriga ärenden

17. Årsmötet avslutas.


§15 Utbetalning

Kassören äger ensam rätt att teckna föreningen. Vid utbetalning av belopp större än tretusen (3.000 kr) kronor skall både ordförande och kassör teckna föreningen.


§16 Upplösning

Föreningens upplösning skall behandlas på ordinarie och extra årsmöte. Beslut om upplösning av föreningen bifalles om minst 3/4 av de närvarande medlemmarna vid båda mötena röstat för upplösning. I samband med upplösning fattas beslut om disponering av föreningens tillgångar.


§17 Stageändring

Förslag om stadgeändringskall framläggas till årsmötet av styrelse eller av minst tio medlemmar, som är ense om huvuddragen i ändringsförslaget. För stadgeändring fordras beslut med 3/4 majoritet, innan beslut fattas beträffande stagdgeändringsförslag, skall medlemmarna tillsammans med kallelse till årsmötet skriftligen ha delgivits förslaget.